سئوالات بورسی
۱۸:۲۸:۲۲ ,۱۳۹۵/۱/۱۸

در صورتی که سازمان بورس اقدام به توقف نماد شرکتهای بورسی نماید و از این بابت خسارتی به سهامداران یا شرکتهای بورسی وارد شود آیا می توان علیه سازمان بورس طرح دعوی نمود؟ و به طور کلی اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی به هر دلیل قصد شکایت علیه سازمان بورس را داشته باشند مرجع صالح جهت رسیدگی کدام است؟

این موضوع در دو حالت قابل بررسی است :

حالت اول – در زمان عرضه اولیه :

قانونگذار در ماده 43 قانون بازار بورس تکلیف مسئولان جبران زیان را مشخص کرده است و مرجع شکایت هم هیئت مدیره بورس و هیئت داوری تعیین شده است اما این سوال پیش می آید که اثبات تخلف به عهده زیان دیده است یا هیئت مدیره بورس یا هیئت داوری؛ که به نظر می رسد با توجه به تبصره یک ماده 43 کشف تخلف وظیفه هیئت مدیره بورس یا هیئت داوری می باشد.

حالت دوم – در زمان عرضه ثانویه :

قانونگذار ضمن ماده 52 قانون بازار بورس و به طور کلی اعلام داشته است که گردآوری مدارک و اعلام به مراجع صالحه و بر حسب مورد پیگیری موضوع به عنوان شاکی جزو تکالیف سازمان بورس است و همچنین پس از احراز جرم زیان دیده می تواند دادخواست ضرر و زیان دهد. اما مسئله این است اگر سازمان بورس در شناسایی یا پیگیری مجرمین اهمال نماید آیا زیان دیده می تواند راسا اعلام جرم نموده و مرجع صالح به رسیدگی کدام است، و آیا می تواند بر علیه سازمان بورس که به تکلیف خود عمل نکرده است شکایت کرد؟

به نظر می رسد زیان دیده می تواند بر علیه سازمان بورس و شرکت مربوطه طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی و همچنین طبق ماده 12 قانون مسئولیت مدنی طرح دعوی نموده و ادعای خسارت نیز داشته باشد.و چون مرجع خاصی جهت رسیدگی به این موضوع در قانون بازار بورس تعیین نشده است، مرجع صالح طبق عمومات آیین دادرسی، دادگاه های عمومی می باشند.

به طور کلی اشخاص حقیقی یاحقوقی در صورتی که ادعایی علیه سازمان بورس داشته باشند می توانند بنابر قواعد کلی حقوق ایران، با ارائه مدارک مثبته جهت طرح شکایت به دادگاههای عمومی مراجعه نمایند.

محمد شیروی خوزانی

کارشناس حقوقی شرکت آل پری

print
 

 

 

 
 

© 2015 تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مجموعه اقتصاد ملی نیوز می باشد.